Bạn em từ nước ngoài về chơi đi đâu mua sắm cuối tuần ở Sài Gòn đây mấy bạn? Please helpppp